Round table proposals

Round table proposals are most welcome. The description of such a proposal should not exceed three pages and should provide a preliminary list of one or two moderators and 8 to 12 participants. The VI Congress organizer will provide registration and organizational support as well as the equipment necessary for the organization of the round tables. Each proposal should be organized as follows:

 1. Title, theme and goals of the round table.
 1. Motivation of why the topic is of particular interest at this time.
 1. Round table description (up to 400 words) for inclusion on the VI Congress website.
 1. Preliminary list of participants.
 1. A brief description of the organizer’s background: affiliation, e-mail address, personal web page, including relevant past experience in organizing round tables (if any).
 1. Duration (one hour, hour and a half, two hours).

Round table proposals will be evaluated based on the quality and the level of details in the proposal, the theme of the workshop and the overall balance of the Congress program. The deadline for Round table proposal submission is May 1, 2016.

Предлози за тркалезна маса

Ве каниме да дадете предлози за тркалезна маса. Описот на еден ваков предлог не треба да надмине 3 страници и треба да содржи прелиминарна листа на еден до двајца модератори и 8 до 12 учесници. Организаторот на VI Конгрес ќе обезбеди регистрација и организациска поддршка за организација на тркалезната маса. Секој предлог треба да биде организиран на следниот начин:

 1. Наслов, тема и цел на тркалезната маса.
 2. Мотивација за изборот на темата.
 3. Опис на тркалезната маса (до 400 зборови на македонски јазик) за поставување на интернет страницата на Конгресот.
 4. Целна публика, предлагач, модератори (еден или двајца) и прелиминарна листа на учесници (намалку осуммина) кои го потврдиле учеството.
 5. Кратка биографија на организаторот: припадност, е-пошта, лична интернет-страница, вклучувајќи релевантно минато искуство во организирање тркалезни маси (ако има такво).
 6. Времетраење (еден час, час и половина, два часа).

Предлозите за работилниците ќе се оценуваат врз основа на квалитетот и на нивото на деталите на предлогот, темата на работилницата и на целокупната рамнотежа на програмата предвидена за работилниците на Конгресот. Краен рок за пријавување е 1 мај, 2016 година.